[착한뉴스] 18화 이주노동자 퇴직금 수령제도 실태조사 / 오는 9월 서희테마파크에서 ‘2019 장위공 서희 문화제’ / 오는 9월, 10월 외국인유학생 대상으로 채용박람회 개최 예정

Ep.18 착한뉴스

▷진행자 : 히엔(Hien), 은진

>> 시사

히엔: 첫 번째 코너로는 최근 소식을 알려 드리는 시사코너입니다.
은진: Đầu tiên là Góc Thời sự, thông tin về những sự kiện gần đây.

 

*
은진: 노동과 세계 8월 12일 보도에 따르면 이주인권연대, 이주노동자차별철폐 등의 단체들이 12일에 국가인권위원회에서 ‘이주노동자 출국 후 퇴직금 수령제도 실태조사’ 발표회를 열었다고 합니다. 조사에 따르면 국내에서 1년 이상 일하면 받을 수 있는 퇴직금이 이주노동자라는 이유로 ‘출국 후 수령’ 하게 돼 있어 사실상 많은 이주노동자들이 퇴직금을 못 받고 귀국하는 것으로 드러났습니다. 2018년 귀국 노동자들 실태조사에서 자신의 퇴직금 총액을 제대로 답한 이가 3분의 1에 불과했고, 특히 공항과 항만에서 퇴직금 수령에 필요한 복잡한 신청 서류들을 작성하는데 심각한 어려움을 겪고 있다는 상황입니다. 국내 체류 이주노동자 712명과 귀국 노동자 77명의 유효 설문조사를 분석한 김사강 이주와인권연구소 연구원은 “65%의 노동자들이 입국 전에 퇴직금을 어떻게 받는지 교육을 안 받았거나 받았어도 내용을 잘 모른다고 답했다”면서 “퇴직금 계산을 안다고 답한 이들은 34%에 불과했다고 했습니다.
히엔: Theo tin ngày 12/8 của báo Lao động và Thế giới, ngày 12/8, tại Ủy ban nhân quyền quốc gia , các đoàn thể như Liên hiệp nhân quyền di trú, Bãi bỏ phân biệt lao động di trú, v.v đã tổ chức buổi báo cáo “Điều tra thực tế chế độ nhận trợ cấp thôi việc sau khi xuất cảnh của người lao động di trú”. Nếu làm việc từ 1 năm trở lên trong nước thì có thể nhận được trợ cấp thôi việc, tuy nhiên, vì là lao động di trú nên phải “Nhận sau khi xuất cảnh”, và thực tế nhiều lao động di trú đã không thể nhận trợ cấp thôi việc trước khi trở về quê hương. Theo điều tra thực tế các lao động di trú hồi hương năm 2018, chỉ có 1/3 người trả lời đúng tổng số tiền trợ cấp thôi việc của bản thân. Thực tế là người lao động gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc soạn thảo các tài liệu phức tạp cần thiết cho việc nhận trợ cấp thôi việc ở sân bay hoặc cảng. Nghiên cứu viên Kim Sa-gang của Viện nghiên cứu di trú và nhân quyền đã phân tích điều tra trên 712 lao động di trú đang cư trú trong nước và 77 lao động đã hồi hương cho biết “65% người lao động trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc không được đào tạo làm sao để nhận được trợ cấp thôi việc, và dù được đào tạo cũng không hiểu rõ nội dung”, “Chỉ có 34% người trả lời biết cách tính trợ cấp thôi việc”.

은진: 현행 고용허가제 하에서 이주노동자들은 퇴직금을 ‘출국만기보험금’ 명목으로 출국 이후에나 받을 수 있고, 이마저도 퇴직금 전액이 아니며 차액금을 별도로 회사 측에 청구하여 받아야 합니다. 문제는 이주노동자들 상당수가 자신의 퇴직금 총액을 계산하지 못하기 때문에 보험회사에서 보관중인 출국만기보험금을 받으면 이것이 퇴직금 총액인 줄 알고 그것만 받아서 귀국하고 있다는 점입니다. 김 연구원은 “출국만기보험금을 받는 절차를 잘 알고 있다고 답한 이가 13%에 불과했다”면서 “정부는 미등록체류자를 줄이기 위해 퇴직금 출국 후 수령제도를 실시한다고 했지만, 미등록 체류자 발생의 원인은 고치지 않고 엉뚱하게 이주노동자에 대한 차별만 심화시킨 결과를 낳았다”고 주장했습니다. 박다혜 금속노조 법률원 변호사는 “출국만기보험금 지급시기 관련 헌법 및 법률 위반 문제가 2016년 합헌으로 결정났지만, 당시 세 명의 재판관은 외국인근로자와 내국인근로자를 불합리하게 차별하는 것으로서 평등권을 침해한다고 의견을 냈다”고 피력했습니다
히엔: Theo chế độ cho phép tuyển dụng lao động EPS thì người lao động di trú có thể nhận trợ cấp thôi việc sau khi xuất cảnh với danh nghĩa “Tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh”, nhưng đây cũng không phải toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc, do đó người lao động phải yêu cầu và nhận thêm số tiền chênh lệch từ công ty. Vấn đề là có rất nhiều người lao động di trú không biết tính tổng số tiền trợ cấp thôi việc của bản thân nên cứ nghĩ rằng số tiền nhận được từ bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh từ công ty bảo hiểm chính là toàn bộ trợ cấp thôi việc, chỉ nhận từng đó và về nước. Nghiên cứu viên Kim cho biết “Chỉ có 13% người biết rõ các thủ tục để nhận tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh”, cho rằng “Chính phủ thực thi chế độ nhận tiền trợ cấp thôi việc sau khi xuất cảnh nhằm giảm số người cư trú không đăng ký, nhưng không sửa từ gốc rễ phát sinh người cư trú không đăng ký mà chỉ làm cho sự phân biệt người lao động di trú càng trầm trọng hơn”. Luật sư Park Da-hye của Viện pháp luật Công đoàn kim loại cho biết “Vấn đề vi phạm Hiến pháp và pháp luật liên quan đến thời điểm chi trả tiền bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh đã được quyết định là hợp hiến vào năm 2016, nhưng lúc đó có 3 vị thẩm phán đã đưa ra ý kiến rằng điều này là phân biệt giữa lao động người nước ngoài và lao động Hàn Quốc, xâm phạm đến quyền bình đẳng”.

**
은진: 일렉트릭파워 8월 16일 보도에 따르면 한국동서발전은 8월 14일 울산 본사에서 ‘글로벌 에듀 브리지(Global Edu-Bridge) 사업’ 업무협약을 체결했다고 합니다. 이 사업은 결혼이주여성의 언어적 역량을 바탕으로 아시아 국가의 언어와 문화를 가르칠 수 있는 강사를 양성하는 일자리 창출 사업입니다. 교육과정을 수료한 강사들은 올해 10월부터 3개월간 2개 초등학교, 6개 지역아동센터 내 학생들을 대상으로 강의를 진행할 예정입니다. 동서발전 관계자는 “결혼으로 한국에 온 이주여성들의 우수한 역량과 아시아 국가의 언어와 문화를 배울 기회가 적은 학생들이 많다는 사실을 연결하고자 사업을 마련했다”고 말했습니다.
히엔: Tin ngày 16/8 của Electric Power, ngày 14/8 vừa qua, tại trụ sở chính Ulsan, công ty điện lực Đông Tây Hàn Quốc đã ký kết Thỏa thuận công việc “Dự án Global Edu-Bridge – Cầu nối giáo dục toàn cầu”. Dự án này nhằm đào tạo các giảng viên có thể dạy ngôn ngữ và văn hóa các quốc gia châu Á dựa trên năng lực ngôn ngữ của các phụ nữ kết hôn di trú và tạo ra việc làm cho họ. Dự định những giảng viên hoàn thành khóa đào tạo này sẽ dạy các học sinh ở 2 trường tiểu học và 6 trung tâm trẻ em khu vực trong 3 tháng, từ tháng 10 năm nay. Người đại diện của Điện lực Đông Tây cho biết đã chuẩn bị dự án này nhằm kết nối năng lực ưu tú của các phụ nữ kết hôn di trú với các học sinh ít có cơ hội được học về văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia châu Á.

***
은진: 이천시는 오는 9월 7~8일 서희테마파크에서 ‘2019 장위공 서희 문화제’를 개최합니다. 이번 축제는 이천시가 주최하고 이천시서희문화제추진위원회가 주관해 ‘서희의 외교, 평화를 열다!’ 라는 주제로 세계 각국 외국인이 참여하는 글로벌 축제로 진행될 예정입니다. 진행될 프로그램은 외교문화체험, K-pop, 한국어스피치콘테스트, 도전코리안벨, 전국미술대회 등이 있으며, 서희역사관 홈페이지에서 한국어 스피치대회, 도전코리안벨 참가 신청서를 다운 받을 수 있습니다.
히엔: Thành phố Icheon sẽ tổ chức lễ hội văn hóa Seohee 2019 từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9. Lễ hội lần này do thành phố bảo trợ, ủy ban xúc tiến lễ hội văn hóa Seohee thành phố Icheon chủ quản, tổ chức thành lễ hội toàn cầu với sự tham gia của đông đảo người nước ngoài từ nhiều quốc gia trên thế giới, với chủ đề “Ngoại giao Seohee, mở ra hòa bình”. Nhiều chương trình đa dạng, đa sắc màu đã được chuẩn bị như là trải nghiệm văn hóa ngoại giao, thi Kpop, thi nói tiếng Hàn, thi rung chuông vàng, thi vẽ toàn quốc, v.v. Các bạn có thể tải bản đăng ký tham gia rung chuông vàng, nói tiếng hàn tại trang chủ của bảo tàng lịch sử Seohee.

****
은진: 매년 가을에 KOTRA는 국내기업의 경쟁력 제고를 위해 한국에 거주중인 외국인유학생을 대상으로 채용박람회를 개최합니다. 2019 외국인유학생 채용박람회는 10월 1일부터 10월 2일까지 코엑스에서 열리며 국내기업 100개사가 참가할 예정입니다. 한편 2019년 과학기술인 일자리박람회가 9월 19일 한양대학교 올림픽체육관에서 개최됩니다. 기술혁신형 중소·중견기업 100개사 및 미취업 이공계 전문기술인력 등 3,000명이 참가할 예정입니다. 자세한 일정을 행사 홈페이지에서 참고할 수 있습니다.
히엔: Mùa thu hằng năm KOTRA đều tổ chức hội chợ tuyển dụng cho đối tượng là các du học sinh nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Hội chợ việc làm cho du học sinh nước ngoài năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 tại Coex, dự kiến có khoảng 100 công ty tham gia. Bên cạnh đó, Hội chợ việc khoa học kỹ thuật 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tại Nhà thi đấu Olympic, trường đại học Hanyang; dự kiến sẽ có khoảng 3000 nhân lực kỹ thuật chuyên môn đang tìm việc làm và khoảng 100 công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực cách mạng kỹ thuật. Các bạn đang chuẩn bị tìm việc làm hãy tham khảo lịch trình và chuẩn bị thật tốt nhé.

 

>>동향

히엔: 계속해서 문화나 생활 속 한국어를 통해 그에 담긴 정보를 소개하는 한국 동향 코너입니다.
은진: Tiếp theo là Góc Xu hướng. Chúng mình sẽ giới thiệu xu hướng Hàn Quốc qua tiếng Hàn trong văn hóa
hoặc sinh hoạt.

히엔 : Chị ơi, chị đi nghỉ hè vui chứ?
언니, 여름 휴가는 잘 보냈어요?

은진 : Ừ, vừa rồi chị đã về Busan, thăm nhà ông bà ngoại. Dù thời tiết rất nóng nhưng chị đã có thời gian rất vui vẻ với gia đình. Còn em thì sao?
네, 이번에 부산에갔다가 시골 외가댁에 갔다왔어요. 더운 날씨지만 가족들과 즐거운 시간을 가졌어요. 히엔씨는요?

은진: Mấy hôm trước là Gwangbokjeol, là ngày kỷ niệm sự kiện đất nước thoát khỏi ách thống trị của Đế quốc Nhật Bản và thành lập Đại Hàn Dân Quốc.
며칠 전에 광복절이었죠? 1945년 우리나라가 일본으로부터 해방된 것을 기념하고, 대한민국 정부 수립을 축하하는 날이예요.

히엔 : Vâng, như Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 của Việt Nam ạ.
네, 베트남의 9월 2일 국경일과 같은 날이네요.

은진 : Ừ, nên hôm nay chị sẽ nói về Taegeukgi, là một biểu tượng của Đại Hàn Dân Quốc. Taegeukgi được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1882 theo lệnh của Triều Tiên Cao Tông. Bản vẽ thái cực 4 quẻ bát quái do nhóm Park Younghyo chế tác trên tàu được công bố ban hành là quốc kỳ, tuy nhiên không viết rõ cụ thể cách làm nên sau đó nó được chế tác theo nhiều kiểu đa dạng. Hình dạng quốc kỳ hiện nay là do Hội đồng chính quyền Nhà nước quyết định vào năm 1949.
그래서 오늘은 대한민국의 상징인 태극기에 대해서 이야기 해볼까해요. 태극기는 1882년 고종의 명을 받아 처음으로 만들어 졌어요. 그리고 1883년 박영효 일행이 선상에서 제작한 태극,4괘 도안을 국기로 제정 공포하였으나, 국기 제작에 관한 방법을 구체적으로 명시하지 않아 이후 다양한 형태로 제작 되었어요. 오늘날 태극기의 모양은 1949년 국가 시정위원회에서 확정된 것이죠.

히엔 : Dạ, vậy ạ. Thế ý nghĩa của các biểu tượng trên Teageukgi là gì ạ?
네 그렇군요, 언니 그럼 태극기 디자인의 의미는 뭐예요?

은진 : Tageukgi có nền trắng, ở giữa có hình âm dương, bốn góc có 4 quẻ bát quái Càn, Khôn, Khảm, Ly.
Nền trắng trong sạch và thuần khiết, tượng trưng cho tính dân tộc của người Hàn Quốc yêu hòa bình. Thái cực đồ ở giữa tượng trưng cho sự hài hòa âm dương. 4 quẻ Càn, Khôn, Khảm, Ly là trời, đất, nước, lửa. Taegeukgi hình tượng hóa chân lý của tạo hóa rằng vạn vận trong vũ trụ được hình thành và phát triển do tác dụng tương hỗ âm dương.
태극기는 흰색 바탕에 가운데 태극문양과 건, 곤 , 감, 리 4괘로 구성 되어 있는데요. 흰색바탕은 밝음과 순수, 전통적으로 평화를 사랑하는 한국인들의 민족성을 상징하고, 가운데 위치한 태극문양은 음과 양의 조화를 의미해요. 그리고 4괘인 건, 곤, 감, 리 는 하늘, 땅 물, 불을 의미해요. 즉 태극기는 우주 만물이 음양의 상호작용에 의해 생성하고 발전한다는 대자연의 진리를 형상화 한것이지요.

히엔 : Thế bao giờ treo Teageukgi và treo như thế nào ạ?
그럼, 태극기는 언제 어떻게 다나요 언니?

은진 : Ngoài treo vào các ngày quốc lễ, các ngày kỷ niệm quan trọng, ngày thương binh liệt sĩ 6/6, v.v thì bình thường cũng treo. Từ ngoài nhìn vào nhà thì Teageukgi được treo ở giữa hoặc bên trái cửa chính hoặc lan can. Từ tháng 3 đến tháng 10 thì treo từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ tháng 11 đến tháng 2 thì treo từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên khi nào có tuyết, mưa, gió lớn thì không nên treo vì Teageukgi có thể bị rách.
국경일과 주요 기념일에 달고, 6월 6일 현충일 또는 국가장 기간에 조기 게양하는 것 외에 보통은 일반게양을 해요. 위치는 집 밖에서 바라봐 대문(베란다)의 왼쪽 또는 중앙에 달아요. 게양 시간은 3월에서 10월까지는 7시~18시, 11월~2월에는 7시~17시 동안 달아두어요. 하지만, 심한 눈이나 비, 바람등으로 훼손이 우려될 때는 게양을 삼가는게 좋구요.

히엔 : Cảm ơn chị, đã giải thích về Teageukgi cho chúng em.
언니의 설명으로 태극기에 대해서 더 잘 알게 되었어요. 감사해요 언니.

은진 : Vậy chúng mình cùng nghe bài hát liên quan đến Teageukgi và chào tạm biệt nhé.
그럼 우리 태극기관련 노래를 들으면서 인사 나누도록 해요.

히엔 : 네, 좋은 시간이었길 바라고 청취해 주셔서 감사합니다. 담에 또 뵙겠습니다.
착한 뉴스입니다.
은진 : Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.
Chúng mình là Eunjin, Hiền của Tin tức tốt lành.

 

 

 

 

목록으로
메뉴, 검색 닫기