[착한뉴스] 23화 지난해 기준 이주민 총인구의 4% / 보은군 이주여성 경제적 자립 역량 강화를 위한 미용사 자격 취득반

Ep.23 착한뉴스

▷진행자 : 히엔(Hien), 은진

 

히엔 : 안녕하세요? 착한 뉴스에 오신 걸 환영합니다. 히엔과 은진입니다.
은진 : Chào mừng các bạn đến với Tin tức tốt lành. Chúng mình là Hiền và Eunjin.
히엔 : 여러분께 재미있고 유용한 정보들을 전달 드릴 수 있도록 노력하겠습니다.
은진 : Chúng mình sẽ cố gắng để gửi đến các bạn những thông tin thú vị và bổ ích.

>> 시사

히엔: 첫 번째 코너로는 최근 소식을 알려 드리는 시사코너입니다.
은진: Đầu tiên là Góc Thời sự, thông tin về những sự kiện gần đây.

 

*

은진: 매일경제 10월 31일 보도입니다. 31일 행정안전부가 발표한 `2018년 지방자치단체 외국인 주민 현황`에 따르면 우리나라 외국인 주민 수는 지난해 11월 기준 205만4621명으로 집계됐으며 국내 총인구의 4%에 달했습니다. 외국인 주민이란 우리나라에 거주하는 장기체류 외국인·귀화자·외국인 주민 자녀를 말합니다. 외국인 주민 수를 유형별로 살펴보면 장기체류 외국인(외국인 근로자, 외국 국적 동포, 결혼 이민자 등)이 165만1561명(80.4%), 귀화자가 17만6915명(8.6%), 외국인 주민 자녀가 22만6145명(11%)으로 나타났습니다. 이 중 한국 국적을 보유하지 않은 외국인(장기체류 외국인) 국적은 중국 동포가 53만1263명(32.2%)으로 가장 많은 비중을 차지했습니다. 이어 중국인 21만5367명(13%), 베트남인 16만9177명(10.2%), 태국인 15만1045명(9.1%), 미국인 6만6003명(4%) 순이었습니다. 장기체류 외국인 가운데 32%는 외국인 근로자였으며, 기업 투자 등을 위해 한국에 머무르는 외국인 비중도 31.4%에 달했습니다. 아울러 귀화한 외국인이나 한국인과 혼인한 외국인으로 이루어진 다문화가구의 가구원은 100만8520명으로 집계됐습니다.

히엔: Tin ngày 31/10 của báo Kinh tế mỗi ngày. Theo “Hiện trạng cư dân người nước ngoài tại các đoàn thể tự trị địa phương năm 2018” do Bộ An ninh và Nội vụ công bố ngày 31/10, số cư dân người nước ngoài tại Hàn Quốc tính đến tháng 11/2018 là 2.054.621 người, chiếm 4% tổng dân số. Cư dân người nước ngoài là người nước ngoài, người đã đổi quốc tịch Hàn Quốc, con cái của cư dân người nước ngoài cư trú dài hạn ở Hàn Quốc. Theo nhóm thì số người nước ngoài cư trú dài hạn (lao động, Hàn kiều quốc tịch ngoại quốc, người kết hôn di trú, v.v) là 1.651.561 người (80.4%), số người đổi quốc tịch Hàn Quốc là 176.915 người (8.6%), con cái cư dân người nước ngoài là 226.145 người (11%). Trong số những người nước ngoài cư trú dài hạn không mang quốc tịch Hàn Quốc thì nhiều nhất là Hàn kiều quốc tịch Trung Quốc với 531.263 người (32.2%), tiếp theo là Trung Quốc với 215.367 người (13%), Việt Nam với 169.177 người (10.2%), Thái Lan với 151.045 người (9.1%), Mỹ với 66.003 người (4%). Trong số những người nước ngoài cư trú dài hạn thì 32% là lao động. Tỉ lệ người nước ngoài sống ở Hàn Quốc để đầu tư doanh nghiệp, v.v. cũng đạt 31.4%. Bên cạnh đó, số thành viên các hộ gia đình đa văn hóa có quan hệ hôn nhân với người Hàn Quốc hoặc người nước ngoài đã đổi sang quốc tịch Hàn Quốc là 1.008.520 người.

 

**

은진: 프레시안 11월 1일 보도입니다. 삼척시는 ‘외국인, 행복삼척 살아가기 프로젝트’의 일환으로 11월 1일 외국인 30명을 대상으로 지역 문화탐방을 실시했습니다. 지역문화 탐방은 삼척시티투어 버스로 문화관광해설사와 동행해 관내 문화유적지 및 관광지의 탐방과 문화관광해설사의 자세한 설명이 함께 이루어졌습니다. 올해 신규 사업으로 추진하는 ‘행복삼척 살아가기 프로젝트 사업’은 외국인과 이민자들이 한국어 교육 및 지역의 문화유적지와 관광지 탐방을 통해 언어와 문화 차이 등으로 인한 어려움을 해소하고, 일상생활에 조기 적응해 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하는 사업입니다. 한국어 교육은 4개반(유학생반, 이민자반, 근로자주말반, 외국인선원반)으로 운영하고 110명이 교육을 수료했습니다. 삼척시 관계자는 “내년에도 지속적으로 추진해 지역사회 조기 적응과 지역주민들과도 서로 소통하고 이해하며 존중하는 사회통합 환경 조성에 주력하겠다”고 말했습니다.

히엔: Tin ngày 1/11 của Pressian. Thành phố Samcheok đã tổ chức chuyến tham quan khám phá văn hóa khu vực cho 30 người nước ngoài vào ngày 1/11 trong khuôn khổ “Dự án người nước ngoài, sống hạnh phúc ở Samcheok”. Chuyến tham quan khám phá văn hóa địa phương được thực hiện bằng xe buýt du lịch thành phố Samcheok với sự đồng hành của hướng dẫn viên du lịch văn hóa, giải thích chi tiết về các địa điểm du lịch và di tích văn hóa trong khu vực. “Sống hạnh phúc ở Samcheok”, mới được xúc tiến trong năm nay, là dự án hỗ trợ giải quyết các khó khăn do ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa, v.v thông qua việc đào tạo tiếng Hàn và khám phá các điểm du lịch và di tích văn hóa cho người nước ngoài và người di trú, giúp họ thích ứng với cuộc sống thường ngày và định cư ổn định ở địa phương. Thành phố tổ chức 4 lớp tiếng Hàn (lớp du học sinh, lớp người di trú, lớp cuối tuần cho người lao động, lớp cho các thuyền viên người nước ngoài) và đã có 110 người hoàn thành khóa học. Người đại diện của thành phố Samcheok cho biết “Sang năm cũng sẽ tiếp tục xúc tiến dự án, giúp người nước ngoài có thể sớm thích ứng với địa phương, tạo nên một xã hội mà các cư dân giao tiếp, hiểu, tôn trọng lẫn nhau.

 

***

은진: 부산일보 11월 1일 보도에 따르면 부산 사상구보건소는 29일과 30일 이틀에 걸쳐 동서대학교와 신라대학교에서 외국인유학생을 대상으로 무료 건강상담과 다양한 건강정보 제공을 위한 건강체험광장을 개최했다고 합니다. 이번 행사는 의료 접근도가 낮은 관내 대학교 재학 외국인 유학생을 대상으로 구강검진, 체성분검사, 혈압․혈당 측정, 정신건강(스트레스) 상담, 금연상담, 음주중독 상담, 마을건강센터 홍보, 손씻기 체험 등 다양한 건강정보 제공으로 건강관리의 중요성을 인식시키고 유학생활 만족도 향상을 통한 건강증진을 도모하고자 진행됐습니다.

히엔: Theo tin ngày 1/11 của Nhật báo Busan thì 2 ngày 29-30/10 vừa qua, trung tâm sức khỏe cộng đồng quận Sasang, thành phố Busan đã tổ chức “Quảng trường trải nghiệm sức khỏe” để cung cấp các thông tin đa dạng về sức khỏe, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đối tượng là các du học sinh người nước ngoài tại trường đại học Silla và trường đại học Dongseo. Bằng việc cung cấp các thông tin đa dạng về sức khỏe như trải nghiệm rửa tay đúng cách, giới thiệu trung tâm sức khỏe làng, tư vấn cai rượu, tư vấn bỏ thuốc, tư vấn sức khỏe tinh thần, đo huyết áp và đường huyết, kiểm tra thành phần cơ thể, kiểm tra khoang miệng, v.v cho các đối tượng du học sinh người nước ngoài đang theo học tại các trường đại học trong khu vực vốn ít khi tiếp cận với y tế, sự kiện này đã được tiến hành nhằm mục đích tăng cường sức khỏe thông qua nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc quản lý sức khỏe cũng như độ mãn nguyện về cuộc sống du học.

 

****

은진: 충청뉴스 11월 1일 보도에 따르면 계룡시 건강가정다문화가족지원센터는 결혼이민자의 폭 넓은 사회활동을 위한 정착단계별 지원패키지 교육을 운영하고 있습니다. 이번 교육은 한국 사회 초기 정착기간이 지난 결혼이민자들이 스스로 실천 가능한 미래계획을 수립하고 취‧창업 등을 통한 적극적인 사회활동 참여의 기회를 확대하기 위해 마련됐습니다. 교육은 자신의 상황의 객관적 점검을 통한 사회생활에 적합한 이미지, 격식에 맞춘 의상법, 화장법 등 기초적인 부분에서부터 취업전략과 이력서, 자기소개서 작성까지 사회활동 역량강화를 위한 다양한 프로그램으로 운영됩니다. 이희원 센터장은 “결혼이주여성들이 자신의 정착 단계를 되돌아보며 사회활동에 대한 자신감을 가지고, 긍정적인 미래계획을 세울 수 있도록 다양한 취·창업 활동을 마련해 나갈 것”이라고 말했습니다.

히엔: Theo tin ngày 1/11 của Chungcheongnews, trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và gia đình khỏe mạnh của thành phố Gyeryong đang tổ chức khóa đào tạo hỗ trợ định cư từng bước cho các hoạt động xã hội rộng lớn của người kết hôn di trú. Chương trình đào tạo này được chuẩn bị để những người kết hôn di trú đã qua thời gian định cư ban đầu ở xã hội Hàn Quốc tự mình lập ra kế hoạch tương lai có thể thực hiện được và tăng thêm cơ hội tham gia hoạt động xã hội một cách tích cực thông qua tìm việc làm, khởi nghiệp, v.v. Khóa đào tạo được tổ chức với nhiều chương trình đa dạng nhằm tăng cường năng lực hoạt động xã hội, từ cơ bản như cách trang điểm, cách ăn mặc phù hợp quy cách, hình ảnh thích hợp với cuộc sống xã hội thông qua kiểm tra khách quan tình hình của bản thân, cho đến chiến lược tìm việc làm, cách viết sơ yếu lý lịch và giới thiệu bản thân. Lee Hee-won, trưởng trung tâm cho biết sẽ chuẩn bị các hoạt động đa dạng như tìm việc làm, khởi nghiệp để các phụ nữ kết hôn di trú có thể nhìn lại các giai đoạn định cư của bản thân, tự tin về hoạt động xã hội, lập kế hoạch tương lai tích cực.

 

*****

은진: 전남매일 10월 28일 보도에 따르면 광주 광산구는 지난 27일 평동종합비즈니스센터에서 주민이 기부한 겨울 외투를 이주노동자 등에게 나눠주는 어울림 한마당 행사를 개최했습니다. 광산구는 1개월 동안 시민과 공직자들이 기부한 장롱 속 겨울외투, 210벌을 광주외국인복지센터에 전달했습니다. 여기에 광주지방경찰청 등 15개 기관이 따로 모은 옷을 내놓아 행사장에서는 800여벌이 새 주인을 만났습니다. 행사장에는 외국인주민을 위해 캄보디아·네팔 전통춤 공연, 이주노동자 노래자랑 등이 열려 의의를 더했고, 노동 상담과 건강검진 부스도 마련돼 인기리에 운영됐습니다. 행사를 주관한 이주성 광주외국인복지센터 대표는 “이번 행사가 지역경제에 공헌하는 이주노동자의 사기를 높이고, 광주의 따뜻한 정을 느끼는 자리가 되길 바란다”고 밝혔습니다.

히엔: Theo tin ngày 28/10 của Jeonnam mỗi ngày, quận Gwangsan thuộc thành phố Gwangju đã tổ chức sự kiện Cùng hòa hợp, chia sẻ áo khoác mùa đông do người dân quyên tặng các lao động di trú, v.v tại trung tâm kinh doanh tổng hợp Pyeongdong vào ngày 27/10 vừa qua. Quận Gwangsan đã chuyển 210 áo khoác mùa đông do người dân và công nhân viên chức quyên góp trong vòng 1 tháng cho trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Gwangju. Thêm vào đó 15 cơ quan, bao gồm Sở cảnh Gwangju, đã gửi áo được thu thập riêng, tổng cộng đã có 800 cái áo tìm đến được với chủ mới. Sự kiện đã nhận được nhiều sự quan tâm với nhiều hoạt động đa dạng như thi hát dành cho lao động di trú, biểu diễn múa truyền thống Campuchia, Nepal, kiểm tra sức khỏe, tư vấn lao động. Lee Ju-seong, đại biểu của trung tâm phúc lợi người nước ngoài thành phố Gwangju mong rằng sự kiện này sẽ nâng cao tinh thần cho người lao động di trú đang cống hiến cho nền kinh tế địa phương, là nơi giúp họ cảm nhận tình cảm ấm áp của Gwangju.

 

******

은진: 불교공뉴스 11월 1일 보도에 따르면 보은군은 결혼이주여성의 경제적 자립 역량 강화와 안정적인 지역사회 정착을 돕기 위해 관내 결혼이주여성 20명을 대상으로 미용사 자격 취득반을 운영합니다. 미용사 자격 취득반은 2개월 과정으로 미용이론, 공중보건학, 피부학, 화장품학, 소독학, 공중위생관리법규 등 미용사 자격 취득을 위한 과정으로 진행될 예정입니다. 특히, 이번 교육은 지역에 거주하는 이웃의 재능기부를 통해 이뤄져 훈훈함을 더하고 있습니다. 지역에서 메이크업 전문숍을 운영하고 있는 심다영 씨가 자격취득반에 참여한 수강생들이 미용사 자격증을 취득할 때까지 강사로 나설 예정입니다.

히엔: Theo tin ngày 1/11 của Tin tức Phật giáo Bzeronews, xã Boeun đang tổ chức lớp học lấy chứng chỉ nhân viên thẩm mỹ cho 20 phụ nữ kết hôn di trú trong khu vực nhằm tăng cường năng lực tự lập kinh tế và giúp họ định cư ở xã hội địa phương một cách ổn định. Lớp học dự kiến tổ chức trong vòng 2 tháng, đào tạo về lý luận thẩm mỹ, y tế công cộng, da liễu, mỹ phẩm, khử trùng, quy định pháp luật về quản lý vệ sinh công cộng. Đặc biệt là khóa đào tạo này càng thêm ấm áp với sự đóng góp tài năng của hàng xóm cư trú tại địa phương. Cô Sim Da-yeong, hiện đang quản lý một cửa hàng trang điểm chuyên nghiệp ở địa phương sẽ là giảng viên cho đến khi các học viên lấy được chứng chỉ nhân viên thẩm mỹ.

 

*******

은진: 프라임경제 11월 1일 보도에 따르면 태광그룹 일주학술문화재단과 사단법인 한국아시아우호재단은 지난 10월 31일 한국아시아우호재단에서 캄보디아 현지 초등학교와 국내 다문화가족지원센터에 도서 1만3000여권을 전달하는 도서기증식을 가졌습니다. 일주재단이 후원하는 다문화 이중언어 도서보급사업은 캄보디아와 국내 다문화가정에 도서를 보급함으로써 양국의 독서문화를 확산시키고 미래의 주역인 아동들에게 꿈과 가능성의 문을 넓혀주기 위해 지난 2018년부터 현재까지 지원하고 있습니다. 도서는 유아, 초등학생이 읽기 쉬운 동화책과 이야기책을 캄보디아어와 이중언어로 각각 제작해 캄보디아 프놈펜·씨엠립·캄퐁참 내 280여개의 초등학교로 9000여권이 배포되며, 국내에서는 전국 다문화가족지원센터 및 어린이 도서관 140개소에 3600권이 지원됩니다.

히엔: Theo tin ngày 1/11 của Newsprime, ngày 31/10 vừa qua tại Quỹ hữu nghị Hàn Quốc châu Á, Quỹ văn hóa và học thuật ILJU của tập đoàn Taekwang và Quỹ hữu nghị Hàn Quốc châu Á đã tổ chức lễ tặng sách, trao khoảng 13.000 quyển sách đến các trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa trong nước và các trường tiểu học ở Campuchia. Dự án phổ cập sách song ngữ đa văn hóa do Quỹ ILJU tài trợ từ năm 2018 đến nay, bằng việc phổ cập sách đến các gia đình đa văn hóa trong nước và Campuchia, nhằm mục đích tăng cường văn hóa đọc của hai nước và mở rộng cánh cửa ước mơ và khả năng cho các trẻ em là chủ nhân của tương lai. Sách gồm truyện cổ tích và truyện đọc phù hợp với trẻ nhỏ, học sinh tiểu học, được chế tác bằng tiếng Campuchia và song ngữ. Khoảng 9000 quyển được phân đến khoảng 280 trường tiểu học ở Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Kampong Cham và 3600 quyển đến 140 thư viện trẻ em và trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa trên toàn Hàn Quốc.

 

********

은진: 연합뉴스 11일 1일 보도에 따르면 서울글로벌센터는 4일부터 다음 달 9일까지 월요일 오후 7시부터 10시까지마다 외국인 주민을 대상으로 집단 심리 상담 프로그램을 운영한다고 합니다. 외국인이 타국살이에서 느낄 수 있는 외로움과 우울감을 해결하고자 마련된 이번 프로그램은 영화 감상 치료, 투사적 사진 치료 등의 상담 기법을 활용해 참가자들이 언어에 구애받지 않고 자신의 감정을 표현할 수 있도록 도움을 줄 것이라고 서울글로벌센터는 설명했습니다.

히엔: Theo tin ngày 1/11 của Yonhapnews, trung tâm toàn cầu Seoul sẽ tổ chức chương trình tư vấn tâm lý tập thể cho đối tượng cư dân người nước ngoài từ 7 giờ đến 10 giờ tối thứ 2 hằng tuần, từ 4/11 đến 9/12. Trung tâm toàn cầu Seoul đã giải thích rằng chương trình lần này được tổ chức nhằm giải quyết sự trầm cảm và cô đơn mà người nước ngoài có thể cảm thấy trong cuộc sống ở nước ngoài, sẽ giúp những người tham gia có thể biểu hiện cảm xúc của bản thân mà không bị trở ngại về vấn đề ngôn ngữ thông qua kỹ thuật tư vấn trị liệu bằng hình ảnh vẽ lại, trị liệu bằng cảm thụ phim ảnh, v.v.

 

*********

은진: 뉴시스 10월 31일 보도에 따르면 서울시는 11월14일까지 ‘제25기 서울시 글로벌 인턴십’ 프로그램에 참여할 외국인 유학생 인턴 35명을 모집한다고 합니다. 시는 지난 2008년부터 매년 여름과 겨울방학 동안 외국인 유학생을 대상으로 서울시정 참여 기회를 제공하는 글로벌 인턴십을 운영해왔습니다. 그 동안 총 87개국 705명의 유학생이 참여했습니다. 이번에 모집하는 유학생 인턴(35명)은 서울시청 및 산하기관(25명)과 서울형 강소기업(10명)에 배치됩니다. 이들은 해외 정책자료 수집·분석, 국제행사 개최, 해외마케팅, 통·번역 지원 등의 업무도 수행합니다. 서울시 소재 대학(원)에 재학 중인 외국인 유학생 중 한국어능력시험(TOPIK) 3·4급이상 소지자는 누구나 신청이 가능합니다. 세부내용 및 신청방법은 서울시(www.seoul.go.kr) 및 서울글로벌센터 홈페이지(http://global.seoul.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

히엔: Theo tin ngày 31/10 của Newsis, thành phố Seoul sẽ nhận hồ sơ đến ngày 14/11 để tuyển 35 thực tập sinh là du học sinh người nước ngoài tham gia chương trình “Thực tập toàn cầu thành phố Seoul kì 25”. Từ năm 2008 đến nay, mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, thành phố đều tổ chức các kỳ thực tập toàn cầu để tạo cơ hội cho đối tượng du học sinh người nước ngoài tham gia vào chính quyền thành phố. Trong thời gian qua đã có 705 người từ 87 nước tham gia. Lần này, 35 du học sinh thực tập sẽ được bố trí vào ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan trực thuộc (25 người) và các doanh nghiệp nhỏ ưu tú được thành phố công nhận (10 người). Các thực tập sinh sẽ tiến hành các công việc như thu thập và phân tích các tài liệu chính sách nước ngoài, tổ chức sự kiện quốc tế, tiếp thị hải ngoại, hỗ trợ biên phiên dịch, v.v. Bất kỳ du học sinh nào đang theo học tại các trường đại học trong địa bàn thành phố Seoul có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn cấp 3, 4 đều có thể đăng ký. Nội dung cụ thể và cách thức đăng ký có thể xem tại trang chủ của thành phố Seoul và trung tâm toàn cầu Seoul.

 

>> 동향

히엔: 계속해서 문화나 생활 속 한국어를 통해 그에 담긴 정보를 소개하는 한국 동향 코너입니다.

은진: Tiếp theo là Góc Xu hướng. Chúng mình sẽ giới thiệu xu hướng Hàn Quốc qua tiếng Hàn trong văn hóa
hoặc sinh hoạt.

은진 : Hiền ơi, tháng 11 rồi. Nhắc đến tháng 11 thì chị nghĩ đến Black Friday, em đã nghe bao giờ chưa?
히엔씨, 11월이네요. 저는 11월 하면 생각나는 것 중에 하나가 블랙프라이데이인데요.
들어본적 있죠?

히엔 :

은진 : Ừ, Black Friday là ngày mua sắm siêu giảm giá trong năm tại Mỹ, diễn ra vào thứ 6 lần thứ tư của tháng 11 hàng năm. Thực tế thì giảm giá bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 trên những trang mua sắm trực tuyến như Amazon. Vì thế trong thời gian này, người Hàn Quốc cũng mua sắm trên mạng. Ở Việt Nam có vậy không?
네, 블랙프라이데이는 미국의 연중 최대 할인행사가 열리는 날을 말하며, 매년 11월 넷째 금요일에 열려요. 실제로는 11월 1일부터 사전 세일을 아마존과 같은 쇼핑몰에서부터 시작을 한다고 해요. 그래서 이 기간에 한국에서는 직구 사이트에서 쇼핑을 하죠. 베트남도 그러한가요?

히엔 :

은진 : Ở Mỹ có Black Friday thì ở Hàn quốc có ‘Korea Sale Festa’. Năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 và các bạn có thể mua nhiều loại sản phẩm đa dạng với giá ưu đãi trong thời gian này. Những thông tin chi tiết hơn, các bạn có thể xem trang web Koreasalefessta.kr.
미국에 블랙프라이데이가 있다면, 한국에는 ‘코리아 세일 페스타’라는 이름으로 한국 최대 규모의 쇼핑 행사가 있어요. 올해는 11월 1일부터 22일까지 진행되며 이 기간 동안 다양한 상품들을 좀 더 할인된 가격에 살 수 있다고 해요. 자세한 내용은 Koreasalefesta.kr 홈페이지에서 확인할 수 있어요.

Thêm một tin nữa chị muốn gửi đến các bạn. Để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, từ ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 12, cơ quan năng lượng Hàn Quốc thi hành ‘Chế độ hoàn trả áp dụng cho hàng điện tử gia dụng loại 1’, là trả lại 10% giá mua thiết bị gia dụng loại 1.

그리고 또 한가지 소식이 더 있어요. 한국에너지공단에서 전기효율성을 늘리기 위해 11월 1일부터 12월 31일까지 1등급 가전 구매시 구입가의 10%를 환급해주는 ‘1등급 가전제품 환급제도’를 시행한다고해요.

히엔 : Chị ơi, thế nào là hàng loại 1 ạ?
언니, 1등급이라면 어떤것을 말하나요?

은진 : Ở Hàn Quốc, đối với các mặt hàng cần quản lý năng lượng, thì sẽ được phân thành 5 cấp và dán tem. Thường thì đa số các hàng điện tử gia dụng, bình nóng lạnh, ô tô, v.v phải được dán tem theo luật định. Sản phẩm càng gần loại 1 thì càng tiết kiệm năng lượng. Trên nhãn có viết cấp hiệu suất năng lượng, lượng điện tiêu thụ hàng tháng, lượng CO2 phát sinh, và dự kiến tiền điện 1 năm. Mục đích của chính phủ là giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao, khuyến khích các công ty sản xuất hoặc nhập khẩu sản xuất và buôn bán các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Theo tiêu chuẩn hiệu suất tiêu dùng tối thiểu, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn cấp 5 thì bị cấm bán, nếu vi phạm thì bị phạt từ 20 triệu won trở xuống. Việt Nam có chế độ như vậy không?
네, 한국에서는 에너지 관리가 필요한 품목에 에너지소비효율등급을 1~5등급으로 구분해서 부착해요, 주로 대부분의 가전제품과 보일러, 자동차 등에 의무적으로 부착하도록 법으로 정해져 있어요. 1등급일 수록 에너지절약형 제품이며 라벨에는 에너지효율등급과 월간소비전력량, CO2 발생량 및 년간 예상되는 전기사용요금이 기재되어 있어요.
정부는 이를 통해 소비자들이 에너지 효율이 높은 제품을 쉽게 알아볼 수 있도록 하고, 제조업체나 수입업체들이 에너지절약형 제품을 생산 판매토록 유도하는 것이죠.
최저소비효율기준에 따라 5등급 기준 미달제품은 생산 판매가 금지되며, 위반시 2천만원 이하의 벌금이 부과되요. 베트남에도 에너지소비효율등급이 있나요?

히엔: Làm thế nào để nhận tiền hoàn lại ạ?
환급은 어떻게 받나요 언니

은진 : Người tiêu dùng mua hàng điện tử gia dụng loại 1 từ ngày 1 tháng 11 đến cuối năm nay chuẩn bị nhãn cấp hiệu suất của sản phẩm đã mua, bảng tên mã số sản xuất, hóa đơn mua hàng v.v và đăng ký ở trang web ‘rebate.energy.or.kr’ đến ngày 15 tháng 1 năm sau. Cũng có thể tra cứu các mặt hàng có thể hoàn trả ở trang web này, nên các bạn hãy tìm xem sản phẩm mình đã mua có được hoàn lại hay không nhé.
Số tiền có thể hoàn lại là 10% giá mua hàng, không quá 200.000 won cho một người.
11월 1일부터 올해 말까지 1등급 가전 제품을 구입한 소비자는 구입한 제품의 효율등급 라벨, 제조번호명판, 구매영수증 등을 준비해서 1월 15일까지 홈페이지 rebate.energy.or.kr 에 들어가 신청할 수 있어요. 그리고 홈페이지에서 환급가능 품목을 검색가능하니 구매한 제품이 해당되는지 검색해보고 신청하시면되요. 환급가능 금액은 개인별로 20만원 한도 내에서 제품 구매비용의 10%가 환급되니 참고 하세요.

히엔 : 네, 유용한 정보 감사합니다. 이제 마칠 시간이 되었네요. 좋은 시간이었길 바라고 청취해 주셔서 감사합니다. 담에 또 뵙겠습니다.
착한 뉴스입니다.

은진 : Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.
Chúng mình là Eunjin, Hiền của Tin tức tốt lành.

 

목록으로
메뉴, 검색 닫기