[착한뉴스] 15화 황교안”외국인 한국에 기여한바 없다” / 외국인 노동자 경제유발효과 / 여름엔 냉면

Ep.15 착한뉴스

▷진행자: 히엔(Hien), 은진

*****착한 뉴스 15*****

>> 시사

히엔: 첫 번째 코너로는 최근 소식을 알려 드리는 시사코너입니다.
은진: Đầu tiên là Góc Thời sự, thông tin về những sự kiện gần đây.

*
은진: 19일 황교안 자유한국당 대표가 부산 기업인들과의 간담회에서 “외국인은 우리나라에 그 동안 기여해온 것이 없다. 세금을 낸 것도 없고, 기여한 바가 없다. 그런 외국인을 산술적으로 똑같이 임금 수준을 유지해줘야 한다는 건 공정하지 않다고 생각한다”라고 말했으며 한국당 차원에서 관련 법을 바꾸겠다고 했습니다. 한국당에서는 이미 관련 법안도 내놨습니다. 외국인 노동자에 대해서는 최저임금을 계산할 때 주거비나 식비를 포함시켜 사실상 임금 인상효과를 줄이거나, 아예 외국인 노동자에게는 현재의 최저임금제를 적용하지 않는 내용의 법안이 제출됐습니다. 이런 법안은 국내법은 물론 국제노동기구 협약과도 충돌합니다.

히엔: Ngày 19/6, tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp ở Busan, ông Hwang Kyo-an, đại biểu Đảng Hàn Quốc Tự Do đã phát biểu: “Người nước ngoài từ trước đến nay không đóng góp gì cho đất nước chúng ta. Thuế cũng không nộp, không có đóng góp gì cả. Tôi nghĩ duy trì tiêu chuẩn tiền lương cho người nước ngoài giống với người Hàn Quốc là không công bằng.” và cho biết lập trường của Đảng Hàn Quốc là sẽ thay đổi pháp luật liên quan. Phía Đảng Hàn Quốc đã đưa ra dự thảo luật bao gồm các nội dung như giảm thiểu hiệu quả tăng tiền lương thực tế bằng cách bao hàm phí ăn uống hoặc phí cư trú khi tính lương tối thiểu hoặc hoàn toàn không áp dụng chế độ lương tối thiểu hiện tại đối với người nước ngoài. Dự án luật này là không phù hợp với luật trong nước cũng như hiệp ước với Tổ chức Lao động Quốc tế.

**
은진: 한편, JTBC 뉴스룸 19일 팩트체크가 외국인 노동자의 경제 유발 효과를 분석한 바가 있었습니다. 지난해 86조 7000억 원, GDP의 4.57% 정도의 규모에서 올해는 93조 7000억 원, 그리고 2026년에는 162조 2000억 원까지 늘 것으로 예상된다는 것입니다. 우리 노동력이 미치지 않는 빈틈을 외국인 노동자가 메워주는 효과도 있다고 분석했습니다. 국세 통계에 따르면 외국인 노동자는 지난해 총 1조 2000억 원의 소득세를 냈으며 특히 4대 보험 혜택이 없는 일용노동자도 원천징수로 지난해 700억 원을 낸 것으로 파악됐습니다. 지난해 외국인 노동자의 임금은 총 26조 4000억 원이었습니다. 이 중에서 40%를 국내 소비에 썼으니 간접세를 낸 것은 물론이고 소비 활동으로 경제에도 기여한 것으로 볼 수 있는 것입니다.

히엔: Mặt khác, mục “Kiểm tra sự thật” của JTBC Newsroom ngày 19/6 đã phân tích hiệu quả phát triển kinh tế của lao động người nước ngoài. Năm ngoái, lao động người nước ngoài đã đóng góp cho nền kinh tế 86.7 nghìn tỉ won, chiếm 4.57% GDP, dự đoán năm nay là 93.7 nghìn tỉ và năm 2026 là 162.2 nghìn tỉ won. Phân tích cho thấy có hiệu quả của việc lao động người nước ngoài lấp vào những chỗ trống của lao động Hàn Quốc. Theo thống kê thuế nhà nước thì năm ngoái lao động người nước ngoài đã nộp tổng cộng 1.2 nghìn tỉ won thuế thu nhập, đặc biệt là lao động công nhật không nhận được bất cứ ưu đãi gì từ 4 loại bảo hiểm đã nộp 70 tỉ won thuế khấu trừ tại nguồn (là hình thức cơ quan thu thuế bằng cách khấu trừ ngay vào khoản tiền mà người trả thu nhập trả cho người nhận thu nhập). Cũng trong năm ngoái, tổng tiền lương của lao động người nước ngoài là 26.4 nghìn tỉ won và 40% số này đã được tiêu dùng trong nước. Do đó, không chỉ thuế gián tiếp mà hoạt động tiêu dùng cũng đóng góp vào sự phát triển kinh tế.

***
은진: JTBC 20일 팩트체크가 황교안 발언 관련 기사에 외국인 노동자를 혐오하고 차별하는 거짓 정보들을 담은 댓글을 다루었습니다. “우리 세금으로 외국인 건강보험 혜택을 준다”, “국민이 아닌데 국민연금 혜택을 왜 주냐”, “외국인 노동자의 대부분은 불법체류자다” 등이 있습니다. 그러나 외국인 노동자도 건강보험 혜택을 우리 세금으로 주는 것이 아닙니다. 외국인 노동자의 보험료는 지역가입자의 경우에는 외국인 노동자 스스로 내고 직장가입의 경우에는 노동자와 사업장이 함께 냅니다. 2018년 보험재정 수지를 보면 2282억 원 흑자였습니다. 2017년에도, 그 이전에도 2000억 원 대의 흑자를 기록했다고 합니다. 즉 이들이 받은 혜택보다는 낸 보험료가 더 많다는 것입니다. 국민연금에 관해서는 내국인이든 외국인이든 모두 가입하는 것이 원칙입니다. 다만 상호주의에 따라 한국인에게 연금을 적용하지 않는 나라라면, 우리도 그 나라 국민에게 연금 가입을 시키지 않고 있다고 합니다. 또한 “외국인 노동자 대부분이 불법체류자다”도 거짓 정보임이 확인이 되는데요, 체류 외국인 중에서 미등록체류자 비율을 보면 올해 5월 기준으로 14.8%이기 때문 입니다.

히엔: Mục “Kiểm tra sự thật” ngày 20/6 của JTBC bàn về những bình luận chứa các thông tin sai sự thật, phân biệt đối xử và thù địch lao động người nước ngoài trên các bài báo liên quan đến phát ngôn của ông Hwang Kyo-an. Ví dụ như người nước ngoài nhận ưu đãi bảo hiểm sức khỏe từ thuế của người Hàn Quốc, người nước ngoài không phải là quốc dân nhưng sao lại cho họ ưu đãi bảo hiểm xã hội, đại bộ phận lao động người nước ngoài là người cư trú bất hợp pháp, v.v. Tuy nhiên, lao động người nước ngoài không nhận ưu đãi bảo hiểm sức khỏe từ thuế của người Hàn Quốc. Phí bảo hiểm của người ngước ngoài là do bản thân họ tự nộp trong trường hợp đăng ký bảo hiểm theo khu vực hoặc do họ và cơ quan công tác cùng nộp đối với trường hợp đăng ký bảo hiểm theo nơi làm việc. Thu chi tài chính bảo hiểm cho thấy năm 2018 lãi 228.2 tỉ won, năm 2017 cũng vậy, và trước đó cũng lãi trong khoảng 200 tỉ won. Nghĩa là, lao động người nước ngoài đã nộp nhiều hơn so với ưu đãi mà họ nhận được. Về bảo hiểm xã hội thì nguyên tắc là tất cả người lao động phải gia nhập, bất kể là người nước ngoài hay người Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối với các quốc gia không áp dụng bảo hiểm xã hội cho người Hàn Quốc thì Hàn Quốc cũng không yêu cầu người dân nước đó gia nhập bảo hiểm xã hội. “Đại bộ phận lao động người nước ngoài là người cư trú bất hợp pháp” cũng là thông tin không tin không chính xác. Theo số liệu tháng 5 năm nay, số người cư trú không đăng ký chiếm 14.8% số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc.

****
은진: 아시아경제 6월 18일 보도에 따르면 특허청, 중구청, 서울지방경찰청 관광경찰대, 남대문경찰서 합동으로 명동 일대에서 위조상품 판매행위 수사로 업자 20명을 형사입건하고 위조상품 총 2243점 (정품 추정가 37억2000여만원)을 압수 조치했다고 합니다. 적발된 피의자들은 동일 상표가 아닌 유사 상표를 부착하면 그 동안 단속이 잘 되지 않았다는 점을 악용해 유사 상표 부착 제품을 진열해놓고 동일 상표 위조품은 창고 등 별도 장소에 숨겨 놓고 외국인 관광객만 유인해 판매했다고 합니다.

히엔: Theo tin ngày 18/6 của tờ Kinh tế Châu Á, Cục sở hữu trí tuệ, quận Jung-gu, Đội cảnh sát du lịch thuộc Cục cảnh sát địa phương Seoul, Đồn cảnh sát Namdaemun đã phối hợp điều tra hành vi buôn bán hàng giả ở khu vực Myeongdong và khởi tố hình sự 20 cửa hàng, tịch thu tổng 2243 sản phẩm làm giả (tính theo giá hàng thật là 3.72 tỉ won). Vì lâu nay các sản phẩm có thương hiệu nhái các thương hiệu nổi tiếng không bị kiểm tra, nên những cửa hàng bị phát hiện đã lợi dụng điểm này: một mặt trưng bày các sản phẩm được dán nhãn mác mô phỏng các nhãn hiệu nổi tiếng, mặc khác cất riêng các sản phẩm làm giả ở nơi khác rồi lôi kéo bán cho khách du lịch người nước ngoài.

*****
은진: 매일일보 6월 17일 보도데 따르면 전남 여수시는 지난 16일 외국인 주민 종합지원센터에서 외국인 주민 ‘범죄 예방 및 소방안전교육’을 진행했다고 합니다. 이번 교육은 외국인 주민의 안전한 한국생활을 돕기 위해 마련했으며 외국인 근로자, 유학생, 원어민 강사 등 외국인 33명이 참여했습니다. 여수해양경찰서는 보이스피싱, 도박, 마약 등 각종 범죄를 설명하며 주의를 당부했으며 여수소방서는 심폐소생술 교육을 실습 위주로 진행했습니다. 시 관계자는 “외국인 주민이 한국생활에 잘 적응할 수 있도록 생활법률과 안전 교육을 지속하겠다”고 말했습니다.

히엔: Tin ngày 17/6 của Nhật báo mỗi ngày cho biết ngày 16/6 vừa qua thành phố Yeosu thuộc tỉnh Jeonnam đã tổ chức “Đào tạo phòng chống tội phạm và an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Trung tâm hỗ trợ tổng hợp cư dân người nước ngoài. Chương trình được tổ chức với mục đích giúp cư dân người nước ngoài có cuộc sống an toàn ở Hàn Quốc. Đã có 33 người nước ngoài, bao gồm người lao động, du học sinh, giáo viên bản ngữ, v.v tham gia chương trình. Đồn cảnh sát hải dương Yeosu đã giải thích các loại tội phạm lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, ma túy, v.v và yêu cầu cư dân luôn luôn cảnh giác. Đội phòng cháy chữa cháy Yeosu đã tiến hành huấn luyện cách hồi sức tim phổi, đào tạo chủ yếu qua thực hành. Cán bộ thành phố cho biết thành phố sẽ tiếp tục các chương trình đào tạo an toàn và pháp luật đời sống để cư dân người nước ngoài có thể thích ứng tốt với cuộc sống ở Hàn Quốc.

******
은진: 6월 19일 JTBC 보도에 따르면 식약처는 최근까지 회원수 10만 명 이상인 카페, 페이스북 등 소셜미디어를 통해 팔리는 다이어트 제품과 의약품 136건을 검사했습니다. 이들 중 4개 제품에서 대장균과 금속성 이물질이, 2개에서는 타르색소가 나왔습니다. 단백질 보충제로 인기를 끈 제품에는 단백질이 실제 표기된 것보다 적었습니다. 실제로는 없는 콜레스테롤·혈당 조절 기능, 지방분해, 지방세포 억제 기능이 있다고 선전해 온 124개 제품도 적발됐습니다. 식약처는 이를 판매한 사이트 1930개도 함께 적발해 방송통신심의위원회에 차단을 요청했습니다.

히엔: Tin ngày 19/6 của JTBC cho biết Cục thực phẩm và dược phẩm đã kiểm tra 136 loại dược phẩm và sản phẩm giảm cân bán ở các mạng xã hội như facebook, các trang mạng có hơn 100,000 hội viên. Trong số này có 4 sản phẩm chứa vi khuẩn đại tràng và dị vật kim loại, 2 sản phẩm có màu nhựa đường. Sản phẩm bổ sung đạm nổi tiếng có lượng đạm thực tế ít hơn so với chỉ số được biểu thị trên nhãn mác. Phát hiện 124 sản phẩm được quảng cáo là có chức năng ức chế tế bào mỡ, phân hủy mỡ, điều chỉnh mỡ máu, đường trong máu, v.v. nhưng không có tác dụng thực tế. Cục Thực phẩm và Dược phẩm cho biết đã phát hiện 1930 trang bán những sản phẩm trên và yêu cầu Ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc chặn những trang này.

>>동향

히엔: 계속해서 문화나 생활 속 한국어를 통해 그에 담긴 정보를 소개하는 한국 동향 코너입니다.
은진: Tiếp theo là Góc Xu hướng. Chúng mình sẽ giới thiệu xu hướng Hàn Quốc qua tiếng Hàn trong văn hóa hoặc sinh hoạt.

히엔 : Chị ơi, trời bắt đầu nóng dần rồi nhỉ. 언니, 날씨가 많이 더워졌어요.
은진 : Ừ, hình như mùa hè rồi em à, nhiệt độ ban ngày cao đến 30 độ rồi. Mì lạnh là một trong những món ăn được ưa thích trong thời tiết nóng như thế này, em có thích mì lạnh không?
네, 낮에 30도까지 올라가고 이제 여름이 시작되나 봐요. 더울 때 많이 찾는 음식 중에
하나가 냉면이죠? 히엔씨, 냉면 좋아하나요?
히엔 : Em thì thích thức ăn nóng hơn ạ

은진 : Nghe nói mì lạnh vốn là món ăn mùa đông đấy. Sách “Đông Quốc Tế Thì Ký” năm 1849 (nói về phong tục Hàn Quốc theo mùa) đã viết mì lạnh là món ăn mùa đông, tháng 11. Sách “100 món ăn Hàn Quốc mà người Hàn phải biết” viết vị mì lạnh mà người phương bắc vào mùa đông lạnh giá, trong phòng có sưởi ấm áp, ăn kèm nước kim chi củ cải, lạnh đến mức buốt hết cả răng chính là vị mì lạnh chuẩn.
냉면이 사실은 겨울철 음식이었대요. 한국의 세시풍속을 적어놓은 1849년 [동국세시기]에서 11월 음식, 겨울철 음식으로 냉면이 기술되어 있고, [우리가 정말 알아야 할 우리 음식 백가지]라는 책에 따르면 고향이 북쪽인 사람들이 추운 겨울에 뜨거운 온돌방에서 이가 시리도록 찬 동치미국에 냉면을 말아먹는 것이 진짜 냉면 맛이라고 한다네요.
히엔 : Kiểu lấy độc trị độc nhỉ, cái này là lấy lạnh trị lạnh hả chị? 이독치독처럼 이냉치냉인가요?
은진 : Chính xác! Lấy lạnh trị lạnh! Nhưng hiện nay người ta thường ăn mì lạnh vào mùa hè. Việt Nam có món ăn truyền thống nào lạnh không?
와, 대단해요. 맞아요! 이냉치냉! 그런데 지금은 여름에 주로 먹는 음식이 되었죠. 베트남의 전통음식 중에도 차가운 요리가 있나요?

은진 : Mì lạnh có thể chia thành 2 loại lớn là mì lạnh Pyeongyang và mì lạnh Hamheung. Pyeongyang và Hamheung là tên 2 địa phương ở phía bắc. Mì Pyeong thì sợi mì có thành phần chính là lúa mạch, ăn với nước kim chi củ cải hoặc nước thịt lạnh. Mì Hamheung là mì trộn gia vị cay, có sợi mì mảnh được làm từ bột ngô hoặc bột khoai lang, trộn với gỏi cá đuối.
냉면이라 하면 크게 평양냉면과 함흥 냉면으로 나뉘는데요. 평양과 함흥 북쪽에 있는 지방의 이름 이예요. 평양 냉면은 메밀을 많이 넣고 삶은 국수를 차가운 동치미국이나 육수에 만 냉면이고, 함흥냉면은 옥수수나 고구마 전분을 많이 넣고 가늘게 뺀 국수를 매운 양념장으로 무치고 새빨갛게 양념한 홍어회를 얹은 비빔냉면이예요.
히엔 : Chị ơi, sao gọi kim chi củ cải là dongchimi ạ? 동치미가 뭐예요?
은진 : 동침 nghĩa là ngâm vào mùa đông. Đây là loại kim chi cơ bản không thêm bột ớt.
동치미의 동침은 겨울에 담그다 라는 뜻이구요. 고춧가루가 들어가지 않는 김치의 기본형이지요.

히엔 : Em hiểu rồi. Chị thích mì lạnh Pyeongyang hay Hamheung?
그렇군요.언니는 평양냉면을 좋아하세요? 함흥냉면은 좋아하세요?
은진 : Chị thích mì lạnh Pyeongyang hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng gọi món mì lạnh trộn kèm thêm nước thịt để ăn.
저는 평양냉면을 더 좋아하는데요, 가끔 육수가 따로 나오는 비빔냉면을 주문해서 먹어요.
히엔 : Thường thì nước thịt được chuẩn bị thế nào ạ? 보통 육수는 어떻게 만들어지나요 언니?
은진 : Trộn nước luộc thịt bò và hành, tỏi với nước kim chi củ cải rồi thêm giấm, muối, đường vào em à.
소고기와 파, 마늘을 삶아낸 육수와 동치미국물을 석고 식초, 소금, 설탕을 넣어 만들어진대요.

히엔 : Chị ơi, em thấy người ta hay cho thêm nửa quả trứng luộc vào bát mì, vì sao lại thế ạ?
언니, 냉면엔 보통 삶은 계란 반쪽이 올라가던데 그건 왜 그런거예요?
은진 : Nhiều người nói là vì sợi mì kiều mạch thô, nước mì lạnh, ăn ngay lúc đói không tốt, nên thêm trứng vào. Về mặt dinh dưỡng thì trứng bổ sung đạm, với cả cũng để trang trí cho đẹp mắt nữa.
많이 알려진 이야기는 냉면의 면발인 메밀의 성질이 거칠고, 냉면의 육수가 차갑기 때문에 빈속에 냉면을 바로 먹으면 좋지 않아서 삶은 달걀을 넣어서 보완한 거라고 해요. 그리고 영양소적으로도 냉면에 부족한 단백질을 보충해주고, 보기에도 먹음직스럽게 해주구요.
히엔 : Vậy ạ? Vậy sau này khi ăn mì lạnh, em sẽ ăn trứng trước.
그렇군요. 앞으로 물냉면 먹을 때 계란부터 먹어야겠어요.

은진 : Ừ, chị đã giới thiệu mì lạnh điển hình. Tùy đặc trưng từng địa phương mà sợi mì và các thứ được cho vào bát mì có thể khác nhau đôi chút. Ví dụ miền bắc thì có mì thịt chim trĩ thay vì thịt bò, khu vực Gyeongsang có nước mì nấu từ sò huyết và sợi mì làm bằng lúa mì.
네, 지금 까지 소개한 냉면은 일반적으로 우리가 알고 있는 냉면들이고, 각 지역 특색에 때라 냉면에 들어가는 고명과 면이 조금씩 달라요. 예를 들어 북쪽지방에는 소고기 대신 꿩고기를 넣은 냉면이 있고, 경상도 지방에는 바지락으로 국물을 내고 밀국수로 만든 밀국수 냉면이 있어요.

목록으로
메뉴, 검색 닫기