[VOM_기자단]9월 16일 난민과 함께하는 행동의 날

“Refugees welcome here, Racism gets out”

2018년 9월 16일 일요일 서울 보신각에서 “문제는 난민이 아니라 혐오다” 난민과 함께하는 행동의 날 집회가 열렸습니다. 난민인권센터, 한국이주인권센터, 아시아의 친구들, 차별금지법제정연대 등 40개 이상의 단체가 난민과 함께하는 행동의 날 공동주최단을 만들어 본 집회를 주최하였습니다.

2시간 가량의 보신각 집회 후 보신각부터 청와대 앞까지 행진이 있었습니다. 이날, 많은 비가 내렸음에도 불구하고 난민 당사자 뿐만 아니라, 난민혐오에 반대하는 수백명의 사람들이 보신각에 모였습니다.

정부의 난민에 대한 방임을 지적하고, 난민심사제도의 문제점과 난민법 개악시도를 규탄하였습니다 정부는 난민에 대한 국제적 책임을 다해야 하며 제주도 예멘난민을 인정하고 거주제한 해제를 요구하였습니다. 이날 있었던, 당사자 난민의 편지 낭독은 많은 참가자들에게 감동을 주었습니다.

빗속에서 수많은 사람이 “Refugees welcome here, Racism gets out”, “난민을 환영한다, “난민 혐호를 반대한다” 구호를 외치면서 청와대까지 행진했습니다. 이번 집회를 통해 난민 문제에 대해 더 많은 사람들이 관심을 갖고 정부가 적극적인 조치를 취하길 기대해 봅니다.

 

“Vấn đề không phải là người tị nạn mà là sự căm ghét” – Ngày hành động cùng người tị nạn

Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2018 tại Bosingak, Seoul đã diễn ra biểu tình ngày hành động cùng người tị nạn với chủ đề “Vấn đề không phải là người tị nạn mà là sự căm ghét”. Sự kiện này do trên 40 đoàn thể đồng chủ trì, gồm trung tâm nhân quyền người tị nạn, trung tâm nhân quyền di trú Hàn Quốc, hội bạn bè châu Á, hội đoàn kết ban hành luật chống phân biệt đối xử, v.v. Sau khoảng hai giờ biểu tình tại Bosingak, đoàn người đã tuần hành đến trước Nhà Xanh. Dù trời mưa nhưng không chỉ người tị nạn mà hàng trăm người phản đối sự căm ghét người tị nạn đã đến tham gia. Cuộc biểu tình chỉ trích sự thờ ơ của chính phủ đối với người tị nạn, phê phán sự thắt chặt luật người tị nạn cũng như các vấn đề trong chế độ thẩm tra người tị nạn. Người biểu tình yêu cầu chính phủ thực hiện hết trách nhiệm quốc tế về người tị nạn cũng như phải công nhận người tị nạn và hủy bỏ các hạn chế về cư trú cho người Yemen ở Jeju. Các bức thư của người tị nạn được đọc trong buổi biểu tình đã khiến người tham gia cảm động. Dưới trời mưa, đoàn người vừa hô to khẩu hiệu “Refugees welcome here, Racism gets out, hoan nghênh người tị nạn, phản đối phân biệt chủng tộc, phản đối sự căm ghét người tị nạn” vừa tuần hành đến trước Nhà Xanh. Hi vọng vấn đề người tị nạn sẽ được nhiều người quan tâm hơn và chính phủ sẽ có những động thái tích cực hơn sau sự kiện này.

 

 

 

글•영상 | 히엔(HIEN)

 

 

목록으로
메뉴, 검색 닫기